شماره حساب

هنوز هم با 10000 تومان کارهای خیلی زیادی میتوان انجام داد.

شما میتوانید با پرداخت فقط ماهیانه 10000 تومان به خانواده های بی بضاعت کمک رسانی کنید.

تماس با شماره 94-66858197

شماره حساب : 4677791663 بانک ملت به نام موسسه خیریه رهپویان پیامبر اعظم (ص)