چشم انداز خیریه

بنیاد خیریه رهپویان پیامبر اعظم (ص) با اتکا به خداوند و با تحکیم اصول اخلاقی و عملکردی شفاف بیش از پیش به جایگاه سازمانی مردمی ، معتبر ، فعال ، شناخته شده است.

از نظر عملکردی با توجه به رویکرد و اهمیت به روند بهبود مستمر در فعالیتهای موسسه ، در چشم انداز کوتاه مدت به کمک و یاری رسانی به حداقل ۵۰۰ خانواده بی بضاعت وکودکان معلول جسمی اقدام خواهد نمود .

بیانیه مدیریت پیرامون چشم انداز خیریه :

بنیاد خیریه رهپویان پیامبر اعظم (ص) یک موسسه غیر دولتی ، غیر سیاسی ، مستقل ومردم نهاد است که برای رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند و به ویژه زنان و کودکان نیازمند ، با انگیزه والای انسان دوست و کمک به همنوع در سطح شهر تهران فعالیت میکند.

 

بنیاد خیریه رهپویان پیامبر اعظم (ص) میکوشد تا با برنامه ریزی در حوزه توانمند سازی محرومین و زنان و کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست درکاهش فقر و علل زمینه ساز آن و رفع مشکلات معیشتی هموطنان نیازمند مشارکت نماید.

حمایت مالی و معنوی در کنار احترام به شخصیت انسانی و حفظ و صیانت از کرامت انسانی مددجویان از یک سو و عملکرد شفاف و پاسخگویی دقیق به نیکوکاران و حامیان گرامی از سوی دیگر ، همواره سر لوحه فعالیتهای بنیاد خیریه رهپویان پیامبر اعظم (ص) می باشد .

به اطلاع مشترکین ، حامیان و مددجویان گرامی میرساند که کانال تلگرام خیریه به نشانی زیر راه اندازی گردید.