درخواست عضویت

بیاییم دست بر دست هم بکوشیم ، تا پدران و مادران کودکان مستمند شرمنده فرزندان خویش نشوند و تلاش خود را برای رفاه و آسایش بیشتر فرزندان خویش نشوند و تلاش خود را برای رفاه و آسایش بیشتر فرزندان تحت پوشش بنیاد خیریه پیامبر به سرانجام برسانیم تا خداوند متعال از عملکرد شما و ما خشنود و راضی و دعای مستمندان بدرقه راه ما و شما باشد . انشالله

 

برای درخواست عضویت و درخواست صندوق و هرگونه جابجایی را به شماره تماس ذیل در میان بگذارید.

تلفن یک : 66858194

تلفن دو : 66858197