آشنایی با فرآیند تخلیه قلک

قلکهای پیامبر اعظم(ص) هر دو ماه یک بار و با هماهنگی تلفنی موسسه با شما تخلیه می شود .

ماموران تخلیه قلک همگی دارای کارت شناسایی هستند و در صورت تقاضای خیر موظف به ارائه حکم ماموریت خود هستند.

موسسه پیامبر اعظم(ص) برای احترام به خیرین و جلب اطمینان ایشان اقدام به بازگشایی قلکها و شمارش وجه آن در حضور خیر میکند . پس از اظمینان از صحت شمارش یک برگ قبض رسید حاوی مشخصات فردی و مبلغ قلک به شما تقدیم میشود . اضافه میشود در صورت تقاضای شما مامور تعویض موظف به دوباره شماری وجه قلک خواهد بود.

به اطلاع مشترکین ، حامیان و مددجویان گرامی میرساند که کانال تلگرام خیریه به نشانی زیر راه اندازی گردید.